Terma & Syarat

PERATURAN RASMI PERADUAN

Terma dan syarat berikut (“Syarat dan Ketentuan”) akan berlaku untuk Peraduan Instagram #MuslimProHajj (“Peraduan”) yang dianjurkan oleh Bitsmedia Pte Ltd (“Penganjur”). Peraduan ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, Instagram dan / atau Twitter.

Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi sepenuhnya Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah.

Dengan menyertai Peraduan ini, peserta bersetuju untuk mematuhi sepenuhnya Terma dan Syarat yang dinyatakan di bawah.

TEMPOH PERCUBAAN

 1. Peraduan ini akan disiarkan secara rasmi di laman Facebook, Instagram dan Twitter Muslim Pro. Ia akan bermula pada 19 Julai 2021 pada jam 00:00 (GMT + 8) dan berakhir pada 25 Julai 2021 pada jam 23:59 (GMT + 8) (kedua-dua tarikh termasuk) (“Tempoh Peraduan”). Hanya penyertaan yang dihantar dalam tempoh ini akan diterima.
 2. Dengan mengambil bahagian dalam Peraduan, semua peserta bersetuju untuk terikat dengan: a) Terma dan Syarat; dan b) Terma dan Syarat penggunaan Facebook, Instagram dan Twitter yang berlaku, keduanya boleh dipinda dari semasa ke semasa, tanpa pemberitahuan.

KELAYAKAN

 1. Peraduan ini terbuka untuk semua pengguna aplikasi Muslim Pro di seluruh dunia kecuali pekerja Bitsmedia Pte Ltd serta syarikat gabungan dan anak syarikatnya, agensi pengiklanan / promosi atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam reka bentuk atau pengendalian Peraduan ini, wakil penjualan masing-masing , pengedar, peruncit, dan anggota isi rumah atau keluarga terdekat. Penyertaan atau tindakan palsu dan / atau menipu akan menjadikan peserta tidak layak untuk menyertai. Bitsmedia Pte Ltd berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mendiskualifikasi mana-mana individu yang mengganggu proses kemasukan. Sekiranya berlaku, peserta tidak akan diberitahu mengenai kelayakan tersebut.

PENYERTAAN PERTANDINGAN

 1. Untuk menyertai Peraduan ini, peserta mesti:
   • Ikuti profil Instagram Muslim Pro @muslimproapp.
   • Cari petunjuk kuiz yang disiarkan di akaun Facebook, Instagram dan Twitter Muslim Pro antara 19 hingga 25 Julai 2021.
   • Muat turun aplikasi Muslim Pro app kami.
   • Cari gambar rahsia dalam ciri ‘Hajj Journey’ dan ‘Hajj & Umrah’ kami.
   • Tangkap gambar gambar rahsia yang betul berdasarkan petunjuk kuiz masing-masing.
   • Kirimkan gambar rahsia dengan hashtag #MuslimProHajj di Instagram sahaja.
   • Tag @muslimproapp.
   • Tag 5 rakan untuk mendorong mereka untuk mengambil bahagian.

HADIAH DAN PEMILIHAN PEMENANG

 1. 10 Pemenang akan dipilih secara rawak setiap hari antara 19 hingga 25 Julai 2021. Setiap pemenang akan menerima Langganan Tahunan (1 Tahun) aplikasi Muslim Pro kami.
 2. Setiap peserta dibenarkan menghantar satu (1) penyertaan semasa Tempoh Peraduan dan hanya boleh memenangi satu (1) hadiah.
 3. Pemenang akan diberitahu dalam masa 48 jam melalui Direct Message (DM) di Instagram sahaja, setelah petunjuk kuiz harian telah diposkan di akaun Facebook, Instagram dan Twitter Muslim Pro. Kod Langganan Premium akan diberikan melalui DM kepada pemenang masing-masing. Pemenang boleh menebus Langganan Premium mereka dengan melayari https://premium.muslimpro.com/ dan menaip kod mereka untuk menikmati faedah penuh aplikasi Muslim Pro kami selama satu tahun.
 4. Hadiah tidak boleh dipindah milik dan tidak dapat ditukar dengan wang tunai dan mungkin bergantung pada ketersediaan. Bitsmedia Pte Ltd berhak untuk mengganti hadiah apa pun dengan item bernilai serupa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

SYARAT UMUM

 1. Penyertaan dalam Peraduan ini merupakan persetujuan penuh dan tanpa syarat peserta dan penerimaan Terma & Syarat termasuk sebarang perubahan, pindaan atau semakan yang dibuat oleh pihak Penganjur mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa memerlukan notis terlebih dahulu.
 2. Semua penyertaan akan menjadi hak milik Penganjur dan Penganjur berhak untuk menggunakan, atau menjelajah entri untuk tujuan apa pun dengan cara apa pun pada bila-bila masa.
 3. Selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi, dengan mengambil bahagian dalam Peraduan, Peserta dengan ini memberikan kebenaran kepada Penganjur, sekutu dan rakan kongsi mereka untuk menggunakan dan memproses data peribadi mereka termasuk (tetapi tidak terhad kepada) nama, maklumat hubungan dan / atau gambar untuk tujuan pengiklanan dan publisiti di masa depan dalam media yang berkaitan dengan Peraduan ini tanpa pampasan, pemberitahuan atau kebenaran tambahan.
 4. Dengan menyertai Peraduan, setiap peserta melepaskan dan melepaskan Penganjur, dan pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan atau pentadbiran Peraduan ini, syarikat induk, anak syarikat, dan syarikat gabungan mereka, dan setiap pengarah, anggota, pemegang saham masing-masing , pekerja, kontraktor, ejen, wakil, pengganti dan penyerah hak dari mana-mana dan semua tanggungjawab sehubungan dengan Peraduan ini, termasuk tanpa batasan tuntutan undang-undang, kos, kecederaan, kerugian atau kerosakan, tuntutan atau tindakan apa pun (termasuk tanpa had kecederaan peribadi , kematian, kerosakan, kehilangan atau kemusnahan atau harta benda, hak publisiti atau privasi, fitnah, atau penggambaran dalam cahaya palsu) (secara kolektif, “Tuntutan”).
 5. Penganjur berhak untuk menerbitkan atau memaparkan bahan atau maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama dan gambar semua peserta untuk tujuan pemasaran, pengiklanan dan publisiti dengan cara yang difikirkan sesuai. Penganjur selanjutnya berhak untuk menggunakan data peribadi peserta dengan cara apa pun dan / atau untuk tujuan apa pun yang difikirkannya sesuai dan peserta dianggap bersetuju untuk penggunaan tersebut tanpa pembayaran wang.
 6. Penganjur dan syarikat induk masing-masing, anak syarikat, sekutu, pengarah, pegawai, pekerja, ejen, kontraktor bebas dan agensi pengiklanan / promosi tidak memberikan jaminan, nyata atau tersirat, sebenarnya atau dalam undang-undang, berkaitan dengan penggunaan atau menikmati Hadiah, termasuk, tanpa batasan, kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian mereka untuk tujuan tertentu.
 7. ​​Penganjur berhak untuk membatalkan, menghentikan atau menangguhkan Peraduan tanpa sebarang notis dan / atau alasan sebelumnya. Untuk mengelakkan keraguan, pembatalan, penamatan atau penggantungan oleh Penganjur tidak akan memberi hak kepada peserta untuk tuntutan atau pampasan terhadap Penganjur atas sebarang dan semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan pembatalan, penamatan atau penggantungan.
 8. Penganjur berhak untuk mengubah, menghapus atau menambah mana-mana Terma dan Syarat dan / atau mengganti atau mengganti hadiah dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 9. Peserta akan memberi ganti rugi sepenuhnya dan tidak membahayakan Penganjur, pengarah, pegawai, pekerja, ejen dan pemberi tugasnya terhadap segala kerugian, liabiliti, kos, tuntutan, caj, perbelanjaan, tindakan atau tuntutan (termasuk kos undang-undang), sama ada secara langsung atau secara tidak langsung timbul daripada pelanggaran Terma & Syarat olehnya.
 10. Terma dan Syarat Peraduan ini diatur oleh undang-undang Singapura dan semua pertikaian adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif pengadilan Singapura.
 11. Sekiranya atas sebab apa pun mana-mana bahagian dari Peraduan ini tidak dapat berjalan seperti yang dirancang, Penganjur boleh mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan, menamatkan, mengubah atau menangguhkan Peraduan, atau membatalkan penyertaan yang terjejas tanpa tanggungjawab lebih lanjut atau kewajipan untuk meneruskan Peraduan.
 12. Ketidaksahan atau ketidakberlakuan atas sebab mana-mana bahagian dari Terma dan Syarat tidak akan menjejaskan atau mempengaruhi kesahan atau keteguhan bahagian yang tinggal dan setiap bahagian dari Terma dan Syarat adalah berbeza dan setiap saat boleh dipisahkan dari yang lain Terma dan syarat.
 13. Penganjur tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang tuntutan, kehilangan atau kerosakan sama ada, yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan Peraduan ini atau hadiah yang diberikan dari Peraduan ini.
 14. Penganjur adalah pihak berkuasa akhir untuk memutuskan tafsiran Terma dan Syarat dan mengenai perkara lain yang berkaitan dengan Peraduan ini.
 15. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi payments@muslimpro.com.

Halaman belakang